Vad är redovisning?

Redovisning är att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information. Syftet med redovisning är att den ska ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat, företagets ekonomiska ställning.

Att registrera företagets affärshändelser kallas för att bokföra och bokföring är en del av det som kallas redovisning. Alla affärshändelser i företaget ska bokföras löpande, det kallas för grundbokföring, dessa ska bokföras i en systematisk ordning efter konton i en huvudbokföring.

Att bokföra affärshändelser innebär att registrera företagets fakturor, kvitton och andra underlag enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Detta kan göras fysiskt eller digitalt, idag finns ett flertal digitala lösningar på marknaden.

Till redovisning hör även bokslut, årsredovisning, deklarationer och ekonomisk rapportering.

Vad innebär intern och extern redovisning?

Skatteverkets websida står det: “Företaget använder den interna redovisningen för att tillgodose behovet av underlag för styrning och kontroll av verksamheten. Den externa redovisningen utmynnar i företagets offentliga redovisning som riktar sig till företagets ägare och andra intressenter.”

Intern redovisning är mer omfattande än extern redovisning och ger interna intressenter såsom ägare, styrelse och medarbetare information om företagets ekonomiska ställning. Den interna redovisningen tjänar ofta som underlag för styrning och kontroll av verksamheten.

Den externa redovisningen ger externa intressenter såsom företagets ägare och andra information om ett företags resultat och ställning under en bestämd tidsperiod. Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisning och är reglerad i lag.

Vad innebär god redovisningssed?

Enligt årsredovisningslagen och bokföringslagen ska företag följa god redovisningssed. Kort kan god redovisningssed beskrivas som grunden för all redovisning. Enligt god redovisningssed ska gällande redovisningslagar, redovisningsrekommendationer och vedertagen praxis följas.

God redovisningssed definieras i bokföringslagen som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. God redovisningssed består av regler och principer som kompletterar lagen och styr hur bokföringen ska göras.

Låt MoveByNumbers sköta er redovisning

Vi avlastar er genom att göra det vi är bäst på – skapa struktur, ordning och reda så ni kan växa. Våra redovisningstjänster utgör basen av det vi kan erbjuda. Vi arbetar alltid med fasta priser och vi är 100% digitala. All bokföring sker online enligt god redovisningssed. Kontakta oss idag, vi är bara ett samtal bort! Om du vill ha tips på vad du ska tänka på när du ska välja redovisningsbyrå har vi samlat de viktigaste åt dig.