Vad är skillnaden på en revisor och en redovisningskonsult?

Många kallar oss för revisorer, fast vi är redovisningskonsulter.
Men är inte det samma sak? Det är stor skillnad på de två olika rollerna.

Enklast kan man förklara med att jämföra med bilbesiktningen och bilverkstaden.

Bilbesiktningen granskar och undersöker att allt är som det ska med bilen, som bevis får man ett intyg som gäller i ett år att bilen är körduglig.  Det är ungefär samma roll som en auktoriserad revisor har – de granskar ekonomin, förvaltningen för ett bolag. Som ett bevis på att allt ser bra ut utfärdar de en revisionsberättelse.

Bilverkstaden är de som hjälper dig med att få bilen körduglig, underhåller, lagar och ger förslag på förbättringar både vad det gäller att bilen ska vara körduglig och säker – men även vad det gäller komfort med byte av luftfilter och annat. Redovisningskonsulter har ungefär samma roll som bilverkstan, de hjälper till med löpande bokföring, årsbokslut, deklarationer och andra råd.

Redovisningskonsulten hjälper dig som företagare att ta fram ekonomiska beslutsunderlag och säkerställer även att du efterlever lagar och regler. För dig som företagare är att ha ordning och reda i bokföringen mycket viktigt – konsekvenserna av bristande regelefterlevnad kan bli dyrt.

Att vara auktoriserad redovisningskonsult innebär att man har blivit kvalitetssäkrad av branschorganisationerna Srf konsulterna eller FAR. Auktorisationen innefattar krav på teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet och godkänd examination. Om du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult så kan du även vara trygg med kvaliteten i arbetet, samt att du får tillgång till ett kvalificerat bollblank.

Revisorns roll är att granska bokföringen och det arbete som utförts av vd och styrelse under året. Syftet med revisorns arbete är att skapa en trovärdighet gentemot externa intressenter som vill göra affärer med bolaget. Det kan t ex vara nya affärspartners, någon som är intresserad av att köpa bolaget, eller på annat sätt har intresse av företaget. Att företaget blir reviderat är ett kvalitetsintyg som underlättar bedömning.

Revisorns arbete sker på en övergripande nivå. Bedömningar görs utifrån rimlighet och väsentlighet. Bokföringen under året gås igenom stickprovsvis och om något avviker så undersöks det vidare. Revisorn är med andra ord en kontrollfunktion för att underlätta för externa parter att lita på informationen om företaget.

Måste alla företag ha revisor?

Tidigare behövde alla aktiebolag ha en revisor enligt lag. 2010 avskaffades dock revisorsplikten för små bolag. Det innebär att bolaget idag kan välja att inte ha revisor om två av följande kriterier inte uppnås under de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än tre anställda
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Därför behöver ditt företag både en revisor och en redovisningskonsult

Redovisningskonsulten och revisorn kan aldrig vara samma person då det skulle innebära att revisorn i så fall skulle kontrollera sitt eget arbete.

Vi på MoveByNumbers har samarbete med flera revisorer – där de vet vilken kvalitet och vilka kontroller vi har hos oss. Det underlättar för våra kunder och även för revisorerna att få ett bra samarbete där missförstånd undviks.

Behöver du hjälp av oss på MoveByNumbers som är Auktoriserade Redovisningskonsulter? Vi är inte längre bort än ett samtal!
Behöver du en auktoriserad revisor? Kontakta oss så kan vi rekommendera några som vi har bra samarbete med.